Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/pukcentur2/ftp/WWW/ntx.pl/sd/bezpieczenstwochorych/wp-includes/blocks.php on line 20
Regulamin fundacji – Fundacja Bezpieczeństwo dla Pacjentów

Regulamin fundacji

REGULAMIN DZIAŁANIA ZARZĄDU FUNDACJI „BEZPIECZEŃSTWO DLA PACJENTÓW”

§ 1

Zarząd Fundacji BEZPIECZEŃSTWO DLA PACJENTÓW działa na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów, Statutu Fundacji oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków powołanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.

§ 3

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu przynajmniej raz na miesiąc. Posiedzenia mogą być zwołane także w każdym momencie na wniosek Prezesa Zarządu lub przynajmniej dwóch członków Zarządu.

§ 4

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 5

Zarząd może podejmować uchwały także w formie głosowania pisemnego bez zwoływania posiedzenia. Warunkiem ważności tak podjętej uchwały jest pisemne oświadczenie wszystkich członków Zarządu wyrażające zgodę na ten tryb głosowania oraz określające stosunek członka Zarządu do treści uchwały.

§ 6

Czynności wykonawczo – zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor Generalny Fundacji.

§ 7

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.

§ 8

Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:

  1. Uchwalanie rocznych planów finansowych,
  2. Uchwalanie regulaminów,
  3. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  4. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
  5. Przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
  6. Powoływanie Dyrektora Fundacji.

§ 9

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 10

Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 11

Do oceny podejmowanych przez Fundacje przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 12

Regulamin został przyjęty na posiedzeniu Zarządu w dniu 11 września 2006 r