Pacjenci na rzecz bezpieczeństwa Pacjentów

W maju 2004 roku, 57 Zgromadzenie WHO poparło stworzenie międzynarodowego sojuszu na rzecz poprawy bezpieczeństwa pacjentów. W/w Sojusz rozpoczął swoją działalność w październiku 2004 roku. Jego celem jest koordynowanie i przyspieszanie poprawy bezpieczeństwa pacjentów na  świecie.

Za najważniejsze uznano następujące obszary działania:

·         Pacjenci na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów,

·         Klasyfikacje na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów,

·         Przygotowywanie raportów i prowadzenie badań naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów,

·         Realizowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentom na świecie – obecnie Sojusz włączył się w działania eliminujące infekcje wewnątrzszpitalne w ramach programu – „Czysta opieka to bezpieczniejsza opieka”.

W swoich działaniach Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów WHO kieruje się przede wszystkim następującymi zasadami:

·         pacjent powinien znajdować się w centrum uwagi i wysiłków tak, by jego bezpieczeństwo w ramach opieki medycznej poprawiło się. W sytuacji, gdy  podczas leczenia występują błędy medyczne i zaniedbania to pacjent i  jego rodzina są poszkodowani,

·         chcemy poprawić sposoby wykrywalności błędów leczenia i wyciągania wniosków
w ramach kraju i świata,

·         zajmiemy się budowaniem bazy danych o sposobach rozwiązywania problemów bezpieczeństwa pacjentów oraz szybkiego przekazywania informacji dotyczących tych działań na całym świecie.

Światowy Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów nawołuje do otwartości, uczciwości, wspólnej pracy na rzecz bezpieczeństwa pacjentów, partnerstwa pracowników służby zdrowia, ustawodawców i społeczności pacjentów, nadawaniu praw pacjentom i pracownikom służby zdrowia, zmniejszania szkód spowodowanych błędami w sztuce lekarskiej.

W listopadzie 2005 r. odbyły się w Londynie pierwsze warsztaty Pacjentów na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów na które zaproszono 22 przedstawicieli wyłonionych w drodze konkursu z 19 krajów świata.

Polskim przedstawicielem na tym spotkaniu była Jolanta Bilińska, dziennikarka Dziennika Łódzkiego, aktualnie pracownik Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Głównym osiągnięciem warsztatów jest m.in. Deklaracja Londyńska i opracowanie  planów na rok 2006.

Światowa Organizacja Zdrowia zobowiązała się do przeprowadzenia w tym roku jeszcze trzech warsztatów regionalnych, podczas których możliwe będzie lepsze przekazanie głosów pacjentów z całego świata, udoskonalenie umiejętności komunikacyjnych pomiędzy pacjentem, lekarzem i pielęgniarką oraz rozwinięcie strategii regionalnych na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów.

Przedstawiciel naszego kraju, miasta Łodzi, został zaproszony na obrady komitetu wykonawczego Światowego Sojuszu na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów w  dniach 20-24 luty 2006 r. do Barcelony.

„Wśród 55 miast zrzeszonych w Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia jest Łódź, moim marzeniem jest stworzenie regionalnego biura ds. bezpieczeństwa pacjentów właśnie tutaj” – mówi Jolanta Bilińska, przedstawiciel regionalny Sojuszu Bezpieczeństwa na  Rzecz Pacjentów. Zaproponowałam zorganizowanie międzynarodowej konferencji na temat zakażeń wewnątrzszpitalnych w moim mieście, w  Łodzi.

Według danych WHO co roku 98 tysięcy pacjentów w USA umiera z powodu zakażeń wewnątrzszpitalnych, w Polsce brak takich informacji, bo nikt nie  prowadzi bazy danych o zakażeniach w skali kraju. Zespoły ds. zakażeń działające w szpitalach pełnią swoja funkcję zwykle tylko formalnie. Chcę, aby poprzez działania służby zdrowia i pacjentów takich incydentów było jak najmniej.