Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/pukcentur2/ftp/WWW/ntx.pl/sd/bezpieczenstwochorych/wp-includes/blocks.php on line 20
Statut fundacji – Fundacja Bezpieczeństwo dla Pacjentów

Statut fundacji

§ 1

1. Jolanta Ewa Bilińska zwana dalej „Fundatorem”, ustanowiła aktem notarialnym, spisanym w dniu 11 września 2006 r. w Łodzi, Rzeczpospolita Polska (Rep…..), Fundację o nazwie: Fundacja Bezpieczeństwo Dla Pacjentów, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 21, poz. 97), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873) oraz postanowień niniejszego Statutu.

3. Fundator za zgodą Ministra Zdrowia, może przekazać swoje zobowiązania i uprawnienia wobec Fundacji innej fundacji, działającej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Fundacja respektuje obowiązki nałożone na Fundatora przez jego prawo ojczyste w zakresie poświadczania finansowania przez Fundatora działalności Fundacji.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

4. Fundacja może tworzyć oddziały i biura w kraju i za granicą.

5. Fundacja dla celów współpracy za granicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.

6. Fundacja może posługiwać się odpowiednim nazwie znakiem graficznym.

7. Symbol i nazwa Fundacji podlegają ochronie prawnej.

§ 3

1. Celem Fundacji jest dbałość o bezpieczeństwo pacjentów w systemie opieki zdrowotnej, a zawłaszcza prowadzenie działalności społecznej w zakresie rozpoznawania problemów i komunikowanie rozwiązań poprawiających poziom zdrowia ludzi.

2. Sfera zadań Fundacji obejmuje ochronę i promocję zdrowia, działalność charytatywną, działalnie na rzecz niepełnosprawnych,  działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu

§ 4

1. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) inne organizacje poprzez:

 1. promowanie bezpieczeństwa pacjenta jako fundamentalnej zasady systemu ochrony zdrowia,
 2. nieodpłatną działalność informacyjną i oświatową na rzecz chorych i ich rodzin oraz innych osób zainteresowanych, ułatwianie dostępu do istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, wyrażonych w formie i języku dla nich zrozumiałym,
 3. finansowanie, opracowywanie i rozpowszechnianie literatury specjalistycznej dotyczącej promocji zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia, rehabilitacji, opracowywania listy błędów medycznych i innych aspektów opieki zdrowotnej,
 4. wspieranie programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową oraz ochrony zdrowia związaną z bezpieczeństwem chorych,
 5. ustanawianie i finansowanie stypendiów krajowych i zagranicznych dla pacjentów, lekarzy, personelu medycznego i innych osób, podejmujących specjalistyczne dokształcanie w zakresie bezpieczeństwa pacjentów,
 6. współpracę z mającymi siedzibę w Polsce i poza jej granicami instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnych celach statutowych,
 7. szkolenia, konferencje, publikacje i inne formy krzewienia wiedzy o sprawach bezpieczeństwa wśród chorych i ich rodzin, a także w społeczeństwie,
 8. organizację akcji charytatywnych, zbiórek, festynów, koncertów oraz innych imprez publicznych na rzecz popularyzacji celów Fundacji i wspierania jej działań.
 9. krzewienie i promocję kultury fizycznej i sportu dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, z terenów wiejskich i miejskich oraz turystyki kwalifikowanej,
 10. organizowanie programów dotyczących: AIDS/HIV, Alzheimera, cukrzycy, chorób układu krążenia, otyłości, uzależnień.
 11. organizowanie turnusów, wczasów, kolonii, zielonych szkół, warsztatów szkoleniowych, treningów podnoszących świadomość konsumentów szeroko rozumianych usług medycznych, oraz innych wyjazdowych imprez,
 12. stwarzanie warunków oraz kształtowanie świadomości, motywacji i umiejętności zdrowego stylu życia, a także podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych.
 13. zmniejszanie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.

Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego w zakresie promowania współpracy na szczeblu krajowym i międzynarodowym w badaniach naukowych nad bezpieczeństwem pacjenta.

3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach prawa.

5. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

§ 5

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczeństwa jako działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

2. Działalność statutowa jest prowadzona jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 6

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.

2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 1500,00 złotych (jeden tysiąc, pięćset złotych, 00 groszy), z czego 250,00 złotych (dwieście pięćdziesiąt złotych) stanowi fundusz gwarancyjny. Fundusz gwarancyjny, zdeponowany na oprocentowanym rachunku w polskim banku, przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych strat Fundacji, a kwoty należne z tytułu jego oprocentowania – na finansowanie działalności Fundacji.

3. Środki na realizacje celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
 2. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
 3. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych,
 4. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
 5. odsetek i depozytów bankowych, w tym także odsetek określonych w ust. 2,
 6. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 7. innych wpływów.

4.Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji Bezpieczeństwo Dla Pacjentów,
 4. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 7

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele.


§ 9

1.Organami Fundacji są:

– Zarząd,

– Rada Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. 

§ 10

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję. Członek zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

4. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.

5. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.

§ 11

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 4. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
 5. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
 6. powoływanie Dyrektora Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu przynajmniej raz na miesiąc. Posiedzenia mogą być zwołane także w każdym momencie na wniosek Prezesa Zarządu lub przynajmniej dwóch członków Zarządu.

5. Zarząd może podejmować uchwały także w formie głosowania pisemnego bez zwoływania posiedzenia. Warunkiem ważności tak podjętej uchwały jest pisemne oświadczenie wszystkich członków Zarządu wyrażające zgodę na ten tryb głosowania oraz określające stosunek członka Zarządu do treści uchwały.

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

7. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.

8. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

9. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 12

1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor Generalny Fundacji.

2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem Generalnym może być jeden z członków Zarządu Fundacji.

3. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.

4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu.

5. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.

6. Biuro Fundacji podporządkowane jest Dyrektorowi Generalnemu Fundacji.

§ 13

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej pięciu członków.

2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.

5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

6. Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 15

1. Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. nadzór nad działalnością Fundacji.
 2. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 3. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
 4. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
 5. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem członków Zarządu. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu,
 6. podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu oraz obciążaniu nieruchomości,
 7. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

§ 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 1. Zarządzanie fundacją nadzorowane jest przez Komisję Rewizyjną. Składa się ona z dwóch członków – przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego, wybranych przez zarząd fundacji. Kadencja komisji trwa 3 lata. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywanej działalności kontrolno-nadzorczej.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami fundacji, badanie prawidłowości oraz zgodności z prawem księgowości fundacji, przeprowadzanie inny działań kontrolno-sprawdzających wnioskowanych przez Zarząd lub podejmowanych z własnej inicjatywy.
 3. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia raz na pół roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są z inicjatywy przewodniczącego albo na wniosek zastępy lub Zarządu.

§ 17

1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

4. W razie rozwiązania Fundacji przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora. Obowiązkiem likwidatorów jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanej Fundacji przed nieuzasadnionym uszczupleniem. Likwidatorzy w szczególności powinni:

 1. dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności spłacić wymagalne wierzytelności oraz zabezpieczyć spłatę niewymagalnych wierzytelności,
 2. podać do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
 3. po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanej Fundacji. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji będą przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 18

Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Zdrowia.