Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/pukcentur2/ftp/WWW/ntx.pl/sd/bezpieczenstwochorych/wp-includes/blocks.php on line 20
Deklaracja dotycząca skoncentrowanej na Pacjencie opieki zdrowotnej – Fundacja Bezpieczeństwo dla Pacjentów

Deklaracja dotycząca skoncentrowanej na Pacjencie opieki zdrowotnej

Skoncentrowana na Pacjencie Opieka Zdrowotna, jest sposobem na właściwy oraz zasadny pod względem kosztów system ochrony zdrowia.

Na całym świecie systemy ochrony zdrowia borykają się ze stałą presją i  nie poradzą sobie jeśli nadal będą skoncentrowane bardziej na chorobach niż na samych pacjentach. Systemy te wymagają zaangażowania pacjentów, którzy poddając się leczeniu, zmieniają swoje zachowania zarządzając własnym zdrowiem. Opieka zdrowotna, która koncentruje się na pacjencie może okazać się najbardziej rentowną drogą do poprawy stanu zdrowia pacjentów.

Dla nas, Międzynarodowego Sojuszu Organizacji Pacjentów (The Interantional Alliance of Patients’ Organizations – IAPO), istotą Skoncentrowanej na Pacjencie Opieki Zdrowotnej, jest to, by system ochrony zdrowia był zaprojektowany i  przeznaczony do zaspokojenia rzeczywistych potrzeb ochrony zdrowia, był dostosowany  do preferencji pacjenta, a dzięki temu spełniał oczekiwania i był kosztowo zasadny. Poprzez propagowanie rozsądnego korzystania z usług systemu i większej odpowiedzialności pacjenta, Skoncentrowana na Pacjencie Opieka Zdrowotna prowadzić będzie nie tylko do poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów, ale w efekcie doprowadzi do optymalizacji wartości inwestycji w ochronę zdrowia.

W zależności od kraju, czy jednostki chorobowej, zmieniają się priorytety pacjentów, ich rodzin i opiekunów, ale pomimo tych różnic, mamy wspólne priorytety. Wierzymy, że aby wdrożyć system Skoncentrowanej na Pacjencie Opieki Zdrowotnej, opieka ta musi opierać się na następujących Pięciu Zasadach:

  1. Szacunek – Pacjenci wraz z ich opiekunami mają fundamentalne prawo do  Skoncentrowanej na Pacjencie Opieki Zdrowotnej, z poszanowaniem ich indywidualnych potrzeb, preferencji oraz wartości, jak również ich niezależności i samodzielności.
  • Możliwość wyboru i uprawnienia – Pacjenci, jako partnerzy, zgodnie z własnymi możliwościami i wyborem mają prawo i obowiązek uczestniczenia  w podejmowaniu decyzji związanych z opieką zdrowotną, która ma wpływ na  ich życie. Wymaga to takich usług zdrowotnych, które zapewnią możliwość wyboru leczenia oraz kierowania leczeniem, ze względu na potrzeby pacjenta. Wymaga to również zachęcenia i wsparcia pacjentów wraz z ich opiekunami do nadania wagi osiągnięciu możliwie najwyższej jakości życia. Organizacjom pacjentów należy zapewnić uprawnienia do odgrywania ważnej roli przewodników wspierających pacjentów i ich rodziny w  egzekwowaniu ich praw do informacji w wyborze opieki zdrowotnej.
  • Zaangażowanie pacjenta w politykę zdrowotną – Pacjenci i organizacje pacjentów zasługują na włączenie ich do grona dzielącego się odpowiedzialnością za tworzenie polityki zdrowotnej poprzez angażowanie się w podejmowanie decyzji na wszystkich poziomach i we wszystkich zakresach, gwarantujących centralną pozycję pacjenta. Nie powinno to ograniczać się jedynie do polityki ochrony zdrowia, ale  zawierać też, na przykład, politykę socjalną, która ostatecznie ma wpływ na jakość życia pacjentów. Więcej informacji o strategii IAPO na  stronie: www.patientsorganizations.org/involvment
  • Dostępność i wsparcie – Pacjenci muszą mieć dostęp do usług opieki zdrowotnej gwarantowanej ze względu na ich stan zdrowia. Oznacza to dostęp do bezpiecznych, dobrych jakościowo i odpowiednich usług, sposobów leczenia, profilaktyki i działań promujących zdrowie. Świadczenia powinny być skonstruowane tak, aby zapewnić wszystkim pacjentom dostęp do niezbędnych usług, bez względu na ich stan zdrowia oraz status społeczno-ekonomiczny. Ażeby pacjenci mogli osiągnąć możliwie najwyższą jakość  życia, opieka zdrowotna musi wspierać ich emocjonalne potrzeby, oraz brać po  uwagę poza zdrowotne czynniki takie jak edukacja, zatrudnienie oraz  kwestie rodzinne, które wpływają na ich wybory w podejściu do dbałości o zdrowie.
  • Informacja – Dokładna, właściwa i wszechstronna informacja jest niezbędna dla umożliwienia pacjentom i ich opiekunom podejmowania świadomych decyzji dotyczących sposobów leczenia oraz życia w ich stanie zdrowia. Informacja musi być podana w odpowiedniej formie, stosownie do stanu zdrowia pacjenta, jego wieku, możliwości rozumienia, uwarunkowań kulturowych i języka. Więcej informacji o strategii IAPO na stronie: www.patientsorganizations.org/healthliteracy

Aby wdrożyć system Skoncentrowanej na Pacjencie Opieki Zdrowotnej, na  każdym poziomie i w każdej społeczności, Międzynarodowy Sojusz Organizacji Pacjentów (The Interantional Alliance of Patients’ Organizations – IAPO), wzywa do poparcia i współpracy wszystkich, którzy mają wpływ na kształt polityki zdrowotnej, profesjonalistów, dostawców usług oraz sektora przemysłu związanego ze zdrowiem do podpisania powyższych Pięciu Zasad i postawienia ich w centrum swoich działań oraz  praktyk. Wzywamy wszystkich zainteresowanych do dostarczenia odpowiednich struktur, źródeł i szkoleń oraz zapewnienia, aby Zasady zapisane w powyższej Deklaracji były przestrzegane przez wszystkich.