Jak sądzisz, czy szpitale są bezpieczne ?
 


WYDARZENIA » Rok 2012 » Kompetencje Zdrowotne


 

Do zespołu  ds. rozwoju kompetencji zdrowotnych zaproszono Jolantę Bilińską, prezesa fundacji Bezpieczeństwo dla Pacjentów. W trakcie spotkań zespołu przedstawiono ustalenia teoretyczne z tego zakresu oraz wyniki międzynarodowego badania pod nazwą European Health Literacy Survey (HLS - EU), przeprowadzonego w roku 2011 w 8 krajach europejskich, w tym w Polsce.

Wyniki badania wskazują na niekorzystną, wymagającą szybkiego podjęcia działań, sytuację w zakresie kompetencji zdrowotnych w krajach europejskich. W Polsce szacunkowa liczba osób cechujących się niewystarczającym poziomem kompetencji zdrowotnych wynosi około 40% populacji. Problem niskiego poziomu kompetencji zdrowotnych w krajach europejskich został uznany za priorytetowy, a wyniki cytowanego wcześniej badania zostały zaprezentowane w listopadzie ubiegłego roku. Tematem wiodącym w pracach zespołu będzie przedyskutowanie propozycji rozwiązań oraz identyfikacja działań możliwych do szybkiego wdrożenia  z wykorzystaniem know-how  oraz potencjału instytucji i organizacji  reprezentowanych przez członków Zespołu.

Celem Zespołu jest opracowanie oraz rozpoczęcie wdrażania strategii poprawy kompetencji zdrowotnych w polskiej populacji poprzez:

1)   przyjęcie definicji kompetencji zdrowotnych

2)   identyfikację celów związanych z rozwojem kompetencji zdrowotnych

3)   opracowanie strategii informowania szerszej publiczności o tym czym są kompetencje zdrowotne i jakie jest ich znaczenie

4)   opracowanie strategii podnoszenia poziomu świadomości problemu kompetencji zdrowotnych wśród polityków oraz nadania mu priorytetowej rangi

5)   przyjęcie strategii wdrażania kompetencji zdrowotnych, głównie z wykorzystaniem know-how i potencjału instytucji reprezentowanych przez członków zespołu

6)   Realizacja wybranych zadań wynikających z przyjętych strategii, głównie z wykorzystaniem know-how i potencjału instytucji reprezentowanych przez członków zespołu.

Koordynatorem projektu jest dr Zofia Słońska z Instytutu Kardiologii w Warszawie

 FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWO DLA PACJENTÓW