Kongres Naukowy „Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta i personelu ochrony zdrowia – doświadczenia międzynarodowe”

Podczas Kongresu Naukowego „Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta i personelu ochrony zdrowia – doświadczenia międzynarodowe” eksperci rozmawiali o wdrażaniu skutecznych praktyk wpływających na bezpieczeństwo w szpitalu.
 

Dwudniowy kongres dotyczył m.in. zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w szpitalu, kulturą jakości i bezpieczeństwa, a także zdarzeń niepożądanych. „W badaniach oceniających jakość i bezpieczeństwo przez pacjentów wypadamy słabo na tle Unii Europejskiej. Taki stan rzeczy możemy tłumaczyć na dwa sposoby. Pierwszy – rzeczywiście jest źle w ochronie zdrowia. Drugi – Polacy to malkontenci. Z punktu widzenia bezpieczeństwa zawsze powinniśmy zakładać ten pierwszy scenariusz, nie wolno bagatelizować negatywnych opinii.” – mówił prof. Tomasz Jurek. „Przychodząc do szpitala lekarz powinien mieć takie warunki pracy, w których popełnienie błędu staje się niemal niemożliwe, a nie odwrotnie.” – dodaje Tomasz Jurek.

Do czerpania gotowych wzorców z lotnictwa, w którym już dawno zmierzono się z tzw. Human-Technology Gap zachęcał dr Janusz Pokorski – „Obecnie technologia wyprzedza możliwości człowieka, co powoduje szereg błędów.” Jako przykład podawał źle zaprojektowane opakowania leków, które skutkują błędami w dozowaniu i podawaniu ich pacjentom, brak normalizacji co do podstawowych funkcji sprzętu, jednostek miar, oznakowania, czy sposobu identyfikacji pacjenta. „Ergonomia w medycynie jest realną nadzieją na znaczącą poprawę.” – mówił dr Janusz Pokorski.
 
„Zapewniając bezpieczne środowisko pracy zwiększamy PKB.” – podkreślał z kolei prof. dr hab. Andrzej Gładysz mówiąc o skutkach zaniedbań sanitarnych w placówkach medycznych.

Podczas kongresu odbyła się też debata oksfordzka, której teza brzmiała” Wdrażanie norm jakości w polskich podmiotach leczniczych ogranicza ryzyka w opiece zdrowotnej”.
„Wdrażanie kolejnych norm to często sztuka dla sztuki w polskich szpitalach. Nic z tego nie wynika, a pracownicy nie są wystarczająco motywowani, aby rozumieć ich sens, ani odpowiednio zdeterminowani, żeby te normy konsekwentnie przestrzegać” – rozbrzmiewała opozycja, w składzie dr Ewa Kuriata-Kościelniak, prof. Andrzej Gładysz, mgr Leszek Kozinoga   – „Normy jakości to nie nakaz, ani przymus – tylko wzór do którego mamy dążyć. To długotrwały proces, który przyniesie efekty dopiero za jakiś czas” – argumentowała propozycja, reprezentowana przez: dr Izabelę Witczak, mgr Annę Szafran, mgr Dorotę Milecką.

Pod koniec dwudniowego spotkania uczestnikom kongresu przedstawiono postulaty, których adresatami przewidywani są: Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowa Inspekcja Pracy, a zgodnie z sugestią publiczności, także Parlamentarzyści.
Proponowane postulaty:

  1. Wprowadzenie do programu nauczania w wyższych uczelniach medycznych zagadnień bezpieczeństwa pacjentów w ujęciu holistycznym. Uwzględnić należy czynniki medyczne, jak i pozamedyczne z wykorzystaniem dorobku psychologii, nauk o bezpieczeństwie, w tym ergonomii (…)”
  2. Podjęcie działań dla poprawy w zakresie pracy zespołowej w medycynie poprzez rozważenie możliwości: wykorzystania, jako wzorca dorobku lotnictwa w zakresie edukacji i treningu dla pracy zespołowej, stworzenia w ramach studiów przeddyplomowych lekarskich i pielęgniarskich platformy współpracy tych specjalności w przyszłości, wykorzystania technik symulacyjnych w ramach współpracy zespołowej (…)”
  3. „Uświadomienie decydentom ekonomiczno-politycznym najwyższego szczebla palącej konieczności radykalnej zmiany w zakresie lokowania środków finansowych na system opieki zdrowotnej w celu: doskonalenia bazy techniczno-organizacyjnej systemu i radykalnej poprawy sytuacji finansowej wszystkich grup profesjonalistów medycznych (…)”

fot. Adam Zadrzywilski, Janina Kulińska

Organizatorami Kongresu był Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wspólnie z Polskim Innowacyjnym Klastrem Medycznym PIKMED oraz Międzynarodowym Instytutem Zarządzania Jakością i Ryzykiem w Ochronie Zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.