Innowacyjne Forum Ochrony Zdrowia Warszawa

54 prelegentów, 4 ekspertów zagranicznych, 750 uczestników wzięło udział w jubileuszowej 20. edycji Konferencji Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. W gronie prelegentów – najlepsi polscy i zagraniczni eksperci zdrowia publicznego, finansów, zarządzania. Wśród najważniejszych podejmowanych tematów znalazły się m.in. niwelowanie różnic w dostępie do opieki zdrowotnej, konieczność wypracowania nowych rozwiązań w zakresie finansowania i organizacji ochrony zdrowia, rola profilaktyki, dialog i współpraca między uczestnikami systemu, wyzwania demograficzne, w tym opieka nad dziećmi oraz seniorami.

W czasie inauguracji, w nagraniu wideo prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, podkreślał rolę innowacji w rozwoju Polski i Unii Europejskiej. Przypominał, że w nowej perspektywie finansowej UE uwzględniono pieniądze na badania i wdrożenia w zakresie nowatorskiej profilaktyki i metod leczenia. Robert Madelin, Dyrektor Dyrektoriatu Generalnego Sieci Komunikacyjnych, Wiedzy i Technologii Komisji Europejskiej, mówił o tym, jak nowoczesne technologie mogą zmienić ochronę zdrowia za kilka, kilkanaście lat. Rewolucja wymaga jednak zaangażowania wszystkich stron sektora, ewolucji świadomości, lepszego zrozumienia celów i potencjalnych korzyści. Od entuzjazmu i wsparcia każdego z nas zależeć będzie sukces e-zdrowia. Inny punkt widzenia Co kraj to obyczaj, ale też nieco inny system ochrony zdrowia, inne ramy prawne, uwarunkowania kulturowe oraz możliwości finansowe. Wiele z nurtujących nas obecnie w Polsce problemów inne państwa próbowały także rozwiązywać u siebie, z sukcesem lub nie. Ale te do- świadczenia i nieraz zupełnie inny punkt widzenia są bardzo cenne. Warto z nich czerpać wiedzę, ucząc się na błędach. Dlatego na konferencji nie zabrakło gości z zagranicy, zarówno podczas inaugurującej kongres debaty liderów, jak i w poszczególnych panelach.

Podczas dyskusji, 15 ekspertów reprezentujących różne strony rynku zdrowia w Polsce oraz instytucje zagraniczne (Łotewskie Ministerstwo Zdrowia, OECD, WHO oraz Uniwersytet w Maastricht), mówiło o tym, jakie są obecnie najważniejsze wyzwania i jakie widać trendy w opiece zdrowotnej.

Co udało się już osiągnąć, a gdzie potrzebne są zmiany w polityce, edukacji, administrowaniu systemem i placówkami? Anna Janczewska-Radwan, minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC postulowała zwołanie kolejnego „białego szczytu” ponad podziałami, w ramach którego wypracowano by docelowy model działania ochrony zdrowia. Podkreślała przy tym, że kluczowe jest, by politycy zadeklarowali, że będą ten wspólny plan wdrażać, niezależnie, kto w kolejnych latach będzie u władzy. W tym kontekście Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP, przypomniał, że po poprzednim białym szczycie premier zapowiadał m.in. wzrost składki zdrowotnej. – Można łączyć się w grupy zakupowe, szukać kolejnych oszczędności, ale to nie są działania, które przyniosą niezbędne efekty finansowe – uważa Mądrala. Zwracał uwagę na bieżące wyzwania dla placówek, jak m.in. konieczność posiadania od przyszłego roku drogich polis od zdarzeń medycznych oraz tworzone w pośpiechu i centralnie mapy potrzeb zdrowotnych, które mają mieć przez długie lata wpływ na warunki kontraktowania. Profesorowie koncentrowali się na sukcesach m.in. polskiej kardiologii oraz wyzwaniach w onkologii, a także w zakresie zdrowia publicznego. Prof. Witold Zatoński z Centrum Onkologii w Warszawie wspominał o programach zmieniających zwyczaje Polaków w zakresie aktywności fizycznej oraz używek (m.in. o związanym z ograniczeniem palenia papierosów spadku zachorowalności na nowotwory płuc). Prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, mówił o tym, że do redukcji śmiertelności i walki z „głównymi zabójcami”, takimi jak nowotwory, choroby układu krążenia, potrzebne są dobre rejestry medyczne z walidacją, aby decyzje podejmowane były w oparciu o wiedzę, a nie intuicję. Wspominał, że coraz większy nacisk będzie kładziony na prewencję zdrowia. Na temat niezbędnych zmian w pediatrii mówiła senator prof. Alicja Chybicka. Przypomniała, że w Polsce z trudem osiągamy 360 tys. urodzeń rocznie. I choć dzieci uważamy za skarb, w opiece zdrowotnej nad nimi są poważne luki. System opieki w przedszkolach i szkołach został zniszczony i jego odtworzenie będzie bardzo trudne. Udało się za to – jak podkreślała – przywrócić pediatrów do systemu POZ. Bardzo brakuje badań przesiewowych i zdarzają się np. pacjenci, u których dopiero w wieku lat 17 diagnozuje się brak nerki albo kilka śledzion. Dr Paulina Miśkiewicz, dyrektor Biura WHO w Polsce, zwracała uwagę na duże różnice z dostępie do ochrony zdrowia i warunkach życia między państwami i wewnątrz nich. Między długością życia chłopców urodzonych w woj. łódzkim, a tymi którzy przyszli na świat

w woj. małopolskim jest przeszło cztery lata różnicy. Dlatego, jej zdaniem, ważne jest realizowanie polityk nie tylko dążących do wydłużenia życia, ale też zmniejszania dysonansu w zdrowiu między grupami społecznymi. – Obecne różnice, zwłaszcza ze względu na prawa człowieka, są nie do zaakceptowania – mówiła Miśkiewicz. Wiele miejsca podczas debaty liderów, jak i sesji tematycznych, poświęcono demografii. Nie tylko w kontekście starzenia się wszystkich Polaków, ale też szczególnej ich grupy – pracowników medycznych. Na niewystarczającą liczbę młodych lekarzy i pielęgniarek zwracali uwagę m.in. prof. Mirosław J. Wysocki, krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego oraz dr Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Zdaniem tego ostatniego, na uczelnie medyczne powinno się przyjmować przynajmniej 400 osób więcej niż obecnie, tymczasem ich liczba rośnie tylko o 70 osób rocznie. Demografia działa także na niekorzyść środowiska lekarskiego. W wieku do 50 lat specjalistów w różnych dziedzinach medycyny jest ok. 39%. Doktor Krajewski przypomniał, że jeżeli nic się nie zmieni, w ciągu najbliższych 10 lat liczba specjalistów zmniejszy się o 3%, w kolejnej dekadzie o kolejne 9%. – Potrzeby społeczne w zakresie ochrony zdrowia będą coraz większe, z kolei trendy zmienia się w perspektywie nie kilku, a kilkunastu lat. Musimy się zabrać do roboty – konkludował. Jak zwracali uwagę uczestnicy debaty, szansą na efektywniejsze wykorzystanie zasobów kadr medycznych jest telemedycyna. O ramach prawnych jej rozwoju mówił m.in. Marcin Kędzierski, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Przypomniał o realizowanych projektach, dzięki którym w perspektywie kolejnych miesięcy uruchomione mają zostać elektroniczne recepty, skierowania oraz zlecenia. Regulacji doczeka się także budząca wiele wątpliwości prawnych telemedycyna. Temat cyfryzacji kontynuował dr inż. Zygmunt Kamiński, dyrektor Rady Naukowej Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia, zwracając uwagę, że tylko przy wsparciu rozwiązań IT możliwe będzie realizowanie idei opieki personalizowanej – skuteczniejszej i nastawionej na potrzeby każdego człowieka. Praktyka podczas sesji Po części plenarnej rozpoczęło się sześć równolegle prowadzonych sesji tematycznych. Informacja ze strony OSOZ. Więcej na stronie www.osoz.pl/lider2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.