Spotkanie w Biurze WHO Warszawa

Przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych spotkali się z dr Pauliną Miśkiewicz, dyrektorem Biura WHO w Polsce w celu poszerzenia wiedzy na temat ruchu bezpieczeństwa pacjentów.

W maju 2004r. Światowe Zgromadzenie Zdrowia WHO poparło stworzenie międzynarodowego sojuszu na rzecz poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Sojusz rozpoczął swoją działalność w październiku 2004 roku. Jego celem jest koordynowanie  i wzmacnianie poprawy bezpieczeństwa pacjentów na świecie. Światowy Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów nawołuje do otwartości, uczciwości, wspólnej pracy na rzecz bezpieczeństwa pacjentów, partnerstwa pracowników służby zdrowia, ustawodawców i społeczności pacjentów, nadawania praw pacjentom i pracownikom służby zdrowia, zmniejszania szkód spowodowanych zdarzeniami niepożądanymi w trakcie leczenia.

W listopadzie 2005 r. odbyły się w Londynie pierwsze warsztaty Pacjentów na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów, na które zaproszono 22 przedstawicieli wyłonionych w drodze konkursu z 19 krajów świata.  Polskim przedstawicielem na tym spotkaniu była Jolanta Bilińska. Głównym osiągnięciem warsztatów było przyjęcie m.in. Deklaracji Londyńskiej.  

Realizowana razem z WHO Inicjatywa Pacjenci dla Bezpieczeństwa Pacjentów, wspólnym głosem pacjentów i rodzin dzieli się swoimi doświadczeniami i wnioskami  dążąc do poprawy bezpieczeństwa. Walczy o prawa pacjenta do bycia wysłuchanym i do udziału w tworzeniu świadomości publicznej na temat ryzyka związanego z ochroną zdrowia, zwiększania edukacji społeczeństwa na temat systemów zarządzania ryzykiem, poszerzania wiedzy na temat zdarzeń niepożądanych w opiece medycznej lub brakiem opieki.

Jednym z działań podejmowanych w ramach Inicjatywy jest organizowanie warsztatów krajowych i regionalnych, które podejmują różne aspekty bezpieczeństwa pacjentów. http://www.who.int/patientsafety/patients_for_patient/workshops_in_country/en/). Tematyka tych warsztatów jest różnorodna i zależna od kontekstu lokalnego i aktualnych priorytetów danego państwa. Zazwyczaj zawierają one cześć wstępną omawiającą podstawy bezpieczeństwa i roli pacjentów w systemie oraz bardziej rozbudowaną część dotyczącą już konkretnych obszarów bezpieczeństwa pacjentów. Bardzo ważnym elementem warsztatów jest wymiana doświadczeń i  konkretnych historii pacjentów lub członków ich rodzin, którzy doświadczyli zdarzeń niepożądanych podczas leczenia.

– Podczas naszego spotkania 8 stycznia wszyscy Państwo zgodzili się, że takie warsztaty/spotkanie powinny odbyć się w Polsce i że przyczynią się one do poszerzania wiedzy o kwestiach dotyczących bezpieczeństwie pacjentów w opiece zdrowotnej – mówi dr Paulina Miśkiewicz. Warsztaty takie mogły by się odbyć w II połowie 2015r. Podczas spotkania zostały zaproponowane przez Państwa, jako element warsztatów, takie problemy jak między innymi: raportowanie i zbieranie danych o zdarzeniach niepożądanych, edukacja pacjenta, dialog pacjent-lekarz, dokumentacja medyczna.

Prezentację na temat współpracy liderów ruchu bezpieczeństwa dla pacjentów wygłosiła Jolanta Bilińska, prezes fundacji Bezpieczeństwo dla Pacjentów

Opracowano na podstawie materiałów WHO Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.