Kompetencje Zdrowotne

Do zespołu  ds. rozwoju kompetencji zdrowotnych zaproszono Jolantę Bilińską, prezesa fundacji Bezpieczeństwo dla Pacjentów. W trakcie spotkań zespołu przedstawiono ustalenia teoretyczne z tego zakresu oraz wyniki międzynarodowego badania pod nazwą European Health Literacy Survey (HLS – EU), przeprowadzonego w roku 2011 w 8 krajach europejskich, w tym w  Polsce.

Wyniki badania wskazują na niekorzystną, wymagającą szybkiego podjęcia działań, sytuację w zakresie kompetencji zdrowotnych w krajach europejskich. W Polsce szacunkowa liczba osób cechujących się niewystarczającym poziomem kompetencji zdrowotnych wynosi około 40% populacji. Problem niskiego poziomu kompetencji zdrowotnych w krajach europejskich został uznany za priorytetowy, a wyniki cytowanego wcześniej badania zostały zaprezentowane w listopadzie ubiegłego roku. Tematem wiodącym w pracach zespołu będzie przedyskutowanie propozycji rozwiązań oraz identyfikacja działań możliwych do szybkiego wdrożenia  z wykorzystaniem know-how  oraz potencjału instytucji i organizacji  reprezentowanych przez członków Zespołu.

Celem Zespołu jest opracowanie oraz rozpoczęcie wdrażania strategii poprawy kompetencji zdrowotnych w polskiej populacji poprzez:

Koordynatorem projektu jest dr Zofia Słońska z Instytutu Kardiologii w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.