Regionalne Forum Zdrowia

Regionalne Forum Zdrowia zorganizowane dla ponad 70 uczestników systemu opieki zdrowotnej w Polsce zakończyło się podpisaniem deklaracji „Bezpieczny szpital, bezpieczny pacjent”. Podkreślono w niej włączenie pacjenta w  decyzje dotyczące diagnozy i terapii, konieczność sprawnego zarządzania szpitalem i kadrą medyczną, pogłębiania wiedzy przez personel medyczny, dbałość o edukację zdrowotna pacjentów, potrzebę właściwej komunikacji między pacjentem i personelem medycznym.

Konferencję zorganizowano 8 czerwca 2009 r. w Urzędzie Wojewódzkim
w Łodzi pod patronatem honorowym pani wojewody Jolanty Chełmińskiej. Tematem konferencji było „Bezpieczeństwo dla Pacjentów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce – wyzwania i osiągnięcia”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowisk medycznych i prawniczych, organizacje pozarządowe a także pacjenci. Honorowym prelegentem podczas tego spotkania był Adam Fronczak, wiceminister zdrowia.
Po raz pierwszy przedstawił on założenia obowiązującej od 21 maja 2009 r. Ustawy
o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta jako centralnego organu stojącego na straży praw pacjenta.

Na forum poruszono wiele spraw m.in. roszczenia pacjentów, modele rekompensaty szkód doznanych przez pacjentów stosowane w krajach skandynawskich i we Francji.

Rola właściwej komunikacji między pacjentem, a personelem medycznym oraz  informacja medyczna jako podstawa rozpoczęcia leczenia wzbudziły duże zainteresowanie uczestników forum. Uznano, że obowiązkiem lekarza jest przekazanie jasnej, rzetelnej i wyczerpującej informacji, zwłaszcza o  ewentualnych komplikacjach leczenia. Gdy pacjent jest świadomy co mu  dolega, jakie są sposoby leczenia może podjąć adekwatną, przemyślaną decyzję.

D E K L A R A C J A – „Bezpieczny szpital, bezpieczny pacjent”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.